Beseda na téma „Jak vstoupit na trh práce“

01Dne 24. května 2017 proběhla pro žáky třetích (vycházejících) ročníků beseda ve spolupráci s Úřadem práce Chrudim, která byla velmi dobře připravena a zorganizována jeho pracovnicemi. Tématem besedy byla shora uvedená problematika se zaměřením na postavení absolventů na trhu práce, pozici úřadu práce, jeho podíl na orientaci uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i jeho roli při tom nejdůležitějším – pomoc při hledání pracovního místa. Beseda byla o to konkrétnější, že žáci s uvedenou problematikou jsou již v základních rysech seznamováni v průběhu vlastní výuky, neboť tato tématika je mimo jiné i obsahem školních vzdělávacích programů a ve výuce je jí věnována mimořádná pozornost. A to bylo hlavním pozitivem celé akce, která žáky zaujala i z důvodu, že brzy tento problém budou řešit ve svém praktickém životě.

Poděkování za obsahově i tematicky kvalitní besedu patří Ing. Marcele Vychodilové a Mgr. Ditě Vaňousové, a to nejen za zdárný průběh, ale i za příslib, že se obdobné akce budou opakovat i v dalším období.

Zapsal:  Mgr. Josef Dvořák – výchovný poradce